Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech stupních:

 • Dokumentace k získání územně plánovací informace
 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Zajišťujeme též projekty specialistů:

 • Statický posudek
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Vzduchotechnika
 • Vytápění a chlazení
 • Elektroinstalace
 • ZTI – kanalizace, voda, plyn

Veškerou dokumentaci zpracováváme v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb.

 

Při rekonstrukci většího rozsahu (zásah do nosné konstrukce) nebo při novostavbě je potřeba zajistit zpracování projektové dokumentace a vyřídit příslušná povolení.

Inženýrská činnost

Zajistíme pro vás projednání se všemi účastníky povolovacího procesu (dotčené orgány státní správy a ostatní účastníci řízení).

Asistujeme též v průběhu kolaudačního řízení.