OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
Ateliér Dispozic, s.r.o
se sídlem Břežánecká 758/2, Praha 5 Jinonice, 158 00
identifikační číslo: …….
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ……

pro prodej návrhů dispozičního řešení bytů, domů a nebytových prostor prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.atelier-dospozic.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní Ateliér Dispozic, s.r.o

se sídlem Břežánecká 758/2, Praha 5 Jinonice, 158 00, …………….,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze…………….

(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.atelier-dispozic.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.atelier-dispozic.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.

Webové rozhraní obchodu obsahuje tři možnosti objednání nabízené služby a to včetně ceny za jednotlivou službu. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služby a ceny tuto službu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služby umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.

3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním hotové výkresové dokumentace. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.

Pro objednání služby zvolí kupující jednu z možností na webovém rozhraní obchodu:

„dispozice ihned“

„dispozice na míru“

„individuální dispozice“

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávané službě (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním hotových návrhů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č………….., vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním hotových návrhů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním hotových návrhů.

4.3.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí hotových návrhů. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.

Způsob doručení hotových návrhů určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat hotové návrhy na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít hotové návrhy při dodání.

6.3.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno hotové nárvhy doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.

Reklamaci je nutné podat písemnou formou a to zasláním doporučeného dopisu na dresu firmy Ateliér Dispozic, s.r.o., Břežánecká 758/2, 158 00 Praha 5 nebo e-mailem na adresu info@arelier-dispozic.cz. Doručení Vaší reklamace Vám písemně potvrdíme. V případě zamítnutí Vaší reklamace obdržíte od nás písemné odůvodnění.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.

Kupující nabývá vlastnictví k hotovým návrhům zaplacením celé kupní ceny službu.

8.2.

Kupující bere na vědomí, že návrhy jsou schematické a neslouží jako podklad pro jakoukoliv stavební úpravu.

8.3.

Kupující není oprávněn hotové návrhy používat pro svoji podnikatelskou či obchodní činnost.

8.4.

Hotové návrhy jsou duševním vlastnictvím firmy Ateliér Dispozic, s.r.o. a jsou chráněny autorskými právy.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.

Prodávající je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Ateliér Dispozic, s.r.o., Břežánecká 758/2, 158 00 Praha 5, info@atelier-dispozic.cz, tel: 732 737 683

V Praze dne 13.7.2012